Skip Main MenuSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 Today เสาร์, 18 เมษายน 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Skip link ที่น่าสนใจSkip จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

web page statistics

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
การปฏิรูปประเทศไทยกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
by Admin User - อาทิตย์, 12 เมษายน 2015, 09:44 AM
 
Picture of Admin User
โครงการอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2558
by Admin User - อาทิตย์, 22 มีนาคม 2015, 09:26 PM
 
โครงการอบรมของสมาคมฯ ประจำปี 2558
หลักสูตร 1 Multilevel Growth Models: Concepts, Methods, and Applications
หลักสูตร 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการวัดและประเมินผล
หลักสูตร 3 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mix Method)
หลักสูตร 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย (SPSS)
หลักสูตร 5 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 1 : GLM, DA, Neural Network and Decision Tree Analysis
หลักสูตร 6 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 2 : Categorical data Analysis, CA, Conjoint Analysis, Corespondence Analysis, Trend Analysis and Forcasting
หลักสูตร 7 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์พหุระดับ (HLM)
หลักสูตร 8 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL)
หลักสูตร 9 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ (MPLUS)
Picture of Admin User
การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2557
by Admin User - เสาร์, 23 สิงหาคม 2014, 09:47 AM
 
“การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : เปลี่ยนการศึกษา เปลี่ยนประเทศไทย”

โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดในวันวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้นำเสนอผลงาน เป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน มีอัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับบุคคลทั่วไป และ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
และ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน สำหรับนิสิต-นักศึกษาทุกระดับ)
ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมคัดสรรภายในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 โดยมีรูปแบบตามที่สมาคมฯ กำหนด
Picture of Admin User
เลื่อนการอบรมหลักสูตร 7 - 11
by Admin User - ศุกร์, 6 มิถุนายน 2014, 09:49 PM
 
ตามที่สมาคมวิจัยฯ ได้กำหนดจัดอบรม ในการนี้จึงขอแจ้งกำหนดการใหม่การอบรมหลักสูตรที่ 7-11 ดังนี้
หลักสูตรที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย : 28 -30 ก.ค. 2557
หลักสูตรที่ 10 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย1 : 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2557
หลักสูตรที่ 11 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 2 : 3-5 ส.ค. 2557
หลักสูตรที่ 7 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์องค์ประกอบฯ : 6-7 ส.ค.2557
หลักสูตรที่ 8 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ : 8-9 ส.ค. 2557
Picture of Admin User
โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2557
by Admin User - เสาร์, 22 มีนาคม 2014, 08:55 PM
 
โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2557 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร 1 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร 2 การวัดและประเมินผลทางสังคมศาสตร์: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
หลักสูตร 3 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 การวิจัยเชิงคุณภาพ
หลักสูตร 5 การวิจัยแบบผสมวิธี
หลักสูตร 6 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์พหุระดับ
หลักสูตร 7 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ
หลักสูตร 8 สถิตขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ
หลักสูตร 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย
หลักสูตร 10 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 1
หลักสูตร 11 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 2