Skip Main MenuSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 Today ศุกร์, 25 กรกฎาคม 25 26
27 28 29 30 31   
Skip link ที่น่าสนใจSkip จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

web page statistics

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
เลื่อนการอบรมหลักสูตร 7 - 11
by Admin User - ศุกร์, 6 มิถุนายน 2014, 09:49 PM
 
ตามที่สมาคมวิจัยฯ ได้กำหนดจัดอบรม ในการนี้จึงขอแจ้งกำหนดการใหม่การอบรมหลักสูตรที่ 7-11 ดังนี้
หลักสูตรที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย : 28 -30 ก.ค. 2557
หลักสูตรที่ 10 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย1 : 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2557
หลักสูตรที่ 11 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 2 : 3-5 ส.ค. 2557
หลักสูตรที่ 7 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์องค์ประกอบฯ : 6-7 ส.ค.2557
หลักสูตรที่ 8 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ : 8-9 ส.ค. 2557
Picture of Admin User
โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2557
by Admin User - เสาร์, 22 มีนาคม 2014, 08:55 PM
 
โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2557 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร 1 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร 2 การวัดและประเมินผลทางสังคมศาสตร์: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
หลักสูตร 3 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 การวิจัยเชิงคุณภาพ
หลักสูตร 5 การวิจัยแบบผสมวิธี
หลักสูตร 6 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์พหุระดับ
หลักสูตร 7 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ
หลักสูตร 8 สถิตขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ
หลักสูตร 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย
หลักสูตร 10 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 1
หลักสูตร 11 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 2
Picture of Admin User
ภาพกิจกรรมของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2556
by Admin User - ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013, 07:30 PM
 
Picture of Admin User
การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ วันที่ 25 ต.ค. 56
by Admin User - ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013, 10:10 PM
 
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม
โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง (อาคาร 3)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Picture of Admin User
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย 3 หลักสูตร วันที่ 4-12 ต.ค.56
by Admin User - ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013, 10:09 PM
 
โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย”
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
รวม 3 หลักสูตร ในระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2556 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย