Skip Main MenuSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 Today จันทร์, 2 มีนาคม 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip link ที่น่าสนใจSkip จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

web page statistics

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2557
by Admin User - เสาร์, 23 สิงหาคม 2014, 09:47 AM
 
“การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : เปลี่ยนการศึกษา เปลี่ยนประเทศไทย”

โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดในวันวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และผู้นำเสนอผลงาน เป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน มีอัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับบุคคลทั่วไป และ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
และ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน สำหรับนิสิต-นักศึกษาทุกระดับ)
ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมคัดสรรภายในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 โดยมีรูปแบบตามที่สมาคมฯ กำหนด
Picture of Admin User
เลื่อนการอบรมหลักสูตร 7 - 11
by Admin User - ศุกร์, 6 มิถุนายน 2014, 09:49 PM
 
ตามที่สมาคมวิจัยฯ ได้กำหนดจัดอบรม ในการนี้จึงขอแจ้งกำหนดการใหม่การอบรมหลักสูตรที่ 7-11 ดังนี้
หลักสูตรที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย : 28 -30 ก.ค. 2557
หลักสูตรที่ 10 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย1 : 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2557
หลักสูตรที่ 11 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 2 : 3-5 ส.ค. 2557
หลักสูตรที่ 7 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์องค์ประกอบฯ : 6-7 ส.ค.2557
หลักสูตรที่ 8 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ : 8-9 ส.ค. 2557
Picture of Admin User
โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2557
by Admin User - เสาร์, 22 มีนาคม 2014, 08:55 PM
 
โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2557 ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร 1 การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร 2 การวัดและประเมินผลทางสังคมศาสตร์: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
หลักสูตร 3 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
หลักสูตร 4 การวิจัยเชิงคุณภาพ
หลักสูตร 5 การวิจัยแบบผสมวิธี
หลักสูตร 6 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์พหุระดับ
หลักสูตร 7 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ
หลักสูตร 8 สถิตขั้นสูงสำหรับการวิจัย : การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ
หลักสูตร 9 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย
หลักสูตร 10 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 1
หลักสูตร 11 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 2
Picture of Admin User
ภาพกิจกรรมของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2556
by Admin User - ศุกร์, 25 ตุลาคม 2013, 07:30 PM
 
Picture of Admin User
การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ วันที่ 25 ต.ค. 56
by Admin User - ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013, 10:10 PM
 
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม
โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุขอาชวอำรุง (อาคาร 3)
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย