โครงการอบรมประจำปี
Administrator

โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)

หลักสูตร 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย (SPSS)

หลักสูตร 3 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL)

หลักสูตร 4 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ (MPLUS)

ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559

ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/kpQtahg026