ประกาศวันและเวลาเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2559 หลักสูตรที่ 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research)
Administrator
cntName
ด่วน!!!

แจ้งเปลี่ยนห้องฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา และคณะ

เป็นห้องประชุมห้าทศวรรษ อาคารเอนกประสงค์

รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

สามารถเดินเข้าโรงเรียนทางประตูศาลพระภูมิตรงข้ามอาคารจามจุรี 9 โรงเรียนจะเปิดเพียงประตูเดียว

สำรองที่นั่งที่โทรศัพท์หมายเลข 02-218-2623

หรือทางอีเมลssrat.org@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/a2sttj